Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 1 januari 2022
Ik ga in bezwaar.nl respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Deze Privacyverklaring geeft aan hoe wij met
persoonsgegevens omgaan. Ik ga in bezwaar.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring bevat de termen “ons”, “onze” en “wij/we” om te verwijzen naar Ik ga in bezwaar.nl en “jou” of “gebruiker(s)” om te verwijzen naar de personen waarvan Ik ga in
bezwaar.nl persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
Lees dit document zorgvuldig door voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de
praktijken van bedrijven die we niet bezitten of beheren, of van mensen die we niet aansturen.
Alle termen met een hoofdletter die we in deze privacyverklaring gebruiken zonder ze te definiëren, hebben de definities die zijn gegeven in de Gebruiksvoorwaarden van Ik ga in
bezwaar.nl, die van toepassing zijn op jouw gebruik van het Portaal.
We proberen ons Portaal voortdurend te verbeteren, en deze privacyverklaring kan dus ook regelmatig worden bijgewerkt. We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in
de wet en/of het Portaal weer te geven. We zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door een kennisgeving op het Portaal te plaatsen. Ons gebruik van de gegevens
die we verzamelen is onderworpen aan de privacyverklaring die van kracht is op het moment dat dergelijke gegevens worden gebruikt.

1. Informatie die we verzamelen en gebruiken
Een deel van de gegevens die we verzamelen wordt actief door jouw verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een veld of formulier invult. Sommige gegevens worden automatisch verzameld
(meestal van apparaten) en sommige gegevens kunnen worden verzameld uit andere bronnen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken die actief door u worden verstrekt:

– Voornaam- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummer

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we automatisch verzamelen en
verwerken:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw gebruikersgedrag in het portaal
– Gebruiksgegevens, zoals het bekijken van de landingspagina, de datum en tijd waarop u ons Portaal heeft gebruikt, de frequentie van uw gebruik van het Portaal, foutenlogboeken
en andere vergelijkbare gegevens.

2. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?
GIVVER.app verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (mede afhankelijk
van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om je te kunnen e-mailen of bellen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Om je te informeren over diensten en producten
– Om jouw accountgegevens te bevestigen
– Voor het ontvangen van belangrijke berichtgeving over het gebruik van het portaal
– Om je gedrag in ons portaal te analyseren om daarmee de website te kunnen verbeteren
– GIVVER.app verwerkt ook persoonsgegevens als daar een wettelijke verplichting voor
bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

3. Grondslagen voor het verwerken van gegevens
GIVVER.app houdt zich aan de wettelijke grondslagen voor het verwerken van
persoonsgegevens. Hieronder zie je per verwerkingsdoel de bijbehorende wettelijke
grondslag.

4. Privacy van minderjarigen tot 16 jaar
Onze App heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@ikgainbezwaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
k ga in bezwaar.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van je browser verwijderen.

6. Bewaring van persoonsgegevens
Het is onze motto om het leven van onze klanten makkelijker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons
hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account. Dit verzoek kan je
eenvoudig via een bericht in het portaal doen of via e-mail naar info@ikgainbezwaar.nl.

7. Veiligheid
Accounts worden beschermd met een wachtwoord voor jouw privacy en veiligheid. We raden je aan een geschikt wachtwoord te kiezen en jouw wachtwoord geheim te houden. Om jouw
account zo veilig mogelijk te houden kan je tweefactorauthenticatie (2FA) activeren. We treffen redelijke organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de
privacy van uw account en de persoonlijke gegevens die we gebruiken of opslaan, maar het internet en ons portaal zijn niet 100% veilig. We kunnen geen volledige privacy of veiligheid
garanderen voor de informatie die je verstrekt of die we verzamelen.

8. Inzage, correctie of verwijderen van uw gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Via de “Instellingen” van jouw account kun je de gegevens die je aan ons heeft verstrekt inzien,
bewerken of verwijderen.

9. Toestemming intrekken of bezwaar maken op het gebruik van uw
persoonsgegevens
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ik ga in
bezwaar.nl.

10. Gegevens overdragen aan derden
Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

11. Indienen verzoek
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@ikgainbezwaar.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

12. Identificatie
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Je kunt hier
bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken.

13. Autoriteit Persoonsgegevens
Ik ga in bezwaar.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-meldenbij-de-ap.

14. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ik ga in bezwaar.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@ikgainbezwaar.nl.

15. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie
over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

16. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik ga in bezwaar.nl heeft het recht deze privacyverklaring indien nodig te wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Wij brengen jou via
het portaal op de hoogte van een wijziging.

17. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2022.