Gebruikersvoorwaarden Portaal

Laatst bijgewerkt: 1 januari 2022
Bedankt voor het gebruik van het Portaal van Ik ga in bezwaar.nl!
In deze Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) vind je regels en beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van het Ik ga in bezwaar.nl klantenportaal. Deze Voorwaarden
vormen een bindend contract tussen jou en Ik ga in bezwaar.nl. Lees de Voorwaarden dus zorgvuldig door. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact
op met ons via info@ikgainbezwaar.nl. For Us Juridisch advies en Rechtsbijstand is de onderneming, gevestigd te Hoofddorp, geregistreerd onder KvK-nummer: 82870942.


1. Definities
1.1. Portaal: De online omgeving die beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers voor gebruik op PC, mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat met daarop een besturingssysteem van
Apple of Google en eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze online omgeving mogelijk maken.
1.2. Inhoud: Alle via het Portaal toegankelijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot beelden en geluiden, bestanden, ideeën of andere informatie.
1.3. Inloggegevens: De inlognaam, het wachtwoord of de pincode waarmee je toegang tot het portaal verkrijgt.
1.4. Apparatuur: De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee je gebruik maakt van het portaal, inclusief het daarbij behorende
besturingssysteem.


2. Partijen
2.1.In deze Voorwaarden verwijzen we naar Ik ga in bezwaar.nl als “we”, “wij”, “ons” of “onze”.
We verwijzen naar eindgebruikers als “je”.


3. Ontstaan van de overeenkomst en registratie
3.1.U kunt de huidige Voorwaarden tijdens het registratieproces en op elk ander moment via onze website raadplegen, opslaan en afdrukken.
3.2.Ik ga in bezwaar.nl is je contractspartij bij het gebruik van het portaal. Om volledig gebruik te kunnen maken van het Portaal moet u een account aanmaken (hierna: “registreren”).
3.3.U doet een bindend aanbod voor het gebruik van het Portaal door zich te registreren.
Registratie geschiedt wanneer u een e-mailadres en een wachtwoord verstrekt.
3.4.De overeenkomst voor het gebruik van onze App is afgesloten wanneer we een welkomstbericht sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt in het kader van het
registratieproces na ontvangst van uw aanbod. Deze bevestigingsmail betekent onze acceptatie van uw aanbod.


4. Veilig gebruik van het Portaal
4.1.Om gebruik te kunnen maken van het Portaal, moet je een boete aanmelden via de website www.ikgainbezwaar.nl
4.2.Je kan gebruik maken van het Portaal als je een account hebt. Je krijgt alleen toegang tot je account wanneer je inlogt met je Inloggegevens.
4.3.Om zorgvuldig om te gaan met de Inloggegevens en misbruik te voorkomen, moet je de Inloggegevens altijd geheim houden. De Inloggegevens mogen in geen geval aan derden
worden verstrekt.
4.4.Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van het Portaal moet je het meest actuele besturingssysteem van Apple, Google of windows gebruiken. Anders kan het zijn dat het
Portaal niet of niet goed werkt.
4.5.Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet je er voor zorgen dat jouw Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik
door derden, malware en virussen.


5. Vereisten en verplichtingen van gebruikers
5.1.Voor het aanmaken van een account dien je een wachtwoord te kiezen.
5.2.Je belooft ons juiste, volledige en actuele informatie over jezelf te verstrekken. Waar Ik ga in bezwaar.nl vereist dat je een e-mailadres opgeeft, is het jouw verantwoordelijkheid
ervoor te zorgen dat Ik ga in bezwaar.nl je meest actuele e-mailadres ontvangt.
5.3.Je bent verplicht om jouw registratiegegevens, inclusief je e-mailadres, actueel te houden en ons zonder onnodige vertraging te informeren over wijzigingen door deze informatie bij
te werken in je gebruikersaccount.
5.4.Je mag jouw account niet aan iemand anders overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


6. De inhoud van het Portaal
6.1.Ik ga in bezwaar.nl beheert accounts waar gebruikers de bezwaarprocedure kunnen volgen en belangrijke data in kunnen zien (bijv. hoorzittingen).
6.2.Gebruikers kunnen via het Portaal ook in contact komen met hun behandelend jurist of met een medewerker van de klantenservice.
6.3. Daarnaast is het mogelijk om via het Portaal voor de bezwaarprocedure relevante documenten te uploaden.


7. Regels en beperkingen
7.1.Je mag het Portaal alleen gebruiken voor uw eigen interne en persoonlijke gebruik en niet namens of ten behoeve van een derde, en alleen op een manier die voldoet aan het
toepasselijke beleid van Ik ga in bezwaar.nl en alle wetten die op u van toepassing zijn. Als jouw gebruik van het Portaal) onder toepasselijke wetgeving verboden is, dan is het je niet
toegestaan om het Portaal te gebruiken.
7.2.Je mag jouw account of wachtwoord met niemand delen en je moet de veiligheid van jouw Inloggegevens beschermen. Je dient Ik ga in bezwaar.nl onmiddellijk op de hoogte te
brengen van elk ongeoorloofd gebruik van jouw wachtwoord of enig andere inbreuk op de beveiliging van jouw account. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten in verband met
jouw account.
7.3.Je mag niet meerdere accounts maken en je mag anderen niet jouw account laten gebruiken.
7.4.Bij het benaderen of gebruiken van het Portaal gaat je ermee akkoord dat het jou niet is toegestaan:
a. De intellectuele-eigendomsrechten van Ik ga in bezwaar.nl te schenden;
b. Deze voorwaarden, het beleid van Ik ga in bezwaar.nl of enige wet of regelgeving te overtreden;
c. Deel te nemen aan misleidende, bedreigende, lasterlijke of obscene activiteiten;
d. Voorwaarden, beleid of regels zoals uiteengezet op het Portaal te omzeilen;
e. Persoonsgegevens van gebruikers van het Portaal te verzamelen of dergelijke op het Portaal gevonden informatie te gebruiken;
f. Activiteiten te ondernemen die de veiligheid van jouw account of dat van iemand anders in gevaar kunnen brengen (zoals toestaan dat iemand anders als jou inlogt bij het
Portaal);
g. Op bepaalde wijze te proberen het wachtwoord, het account of andere beveiligingsgegevens van een andere gebruiker te achterhalen;
h. De inloggegevens van een derde te gebruiken, je echte IP-adres te verbergen of een onjuiste voorstelling te geven van jouw identiteit of jouw relatie met een persoon;
i. De beveiliging van enig computernetwerk of besturingssysteem te schenden, wachtwoorden of versleutelingscodes te kraken;
j. Het Portaal of enig onderdeel ervan te bewerken voor eigen gebruik of voor derden door middel van geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld door middel van ‘phishing’
of ‘hacken’, etc.) om systematisch informatie te onttrekken aan of om de inhoud en gegevens van dit portaal via links te koppelen aan websites van derden;
k. De broncode of onderliggende ideeën of informatie van of met betrekking tot het Portaal te decompileren, reverse-engineeren of anderszins proberen te achterhalen; of
l. Te proberen iets te doen of een derde toe te staan, aan te moedigen of te helpen iets te doen wat in deze opsomming wordt verboden, of enige andere overtreding van deze
Voorwaarden te proberen, aan te moedigen, toe te staan of te steunen.
7.5.Ik ga in bezwaar.nl is gerechtigd jouw account te blokkeren of te verwijderen, indien er wordt geconstateerd dat je één of meer van de in dit artikel of in deze Voorwaarden
genoemde regels of beperkingen schendt.


8. Persoonsgegevens
8.1.Door het aangaan van een overeenkomst wordt aan Ik ga in bezwaar.nl toestemming verleend voor (automatische) verwerking van de door jou gedeelde persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens zal Ik ga in bezwaar.nl uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Voor meer informatie wordt je verwezen naar de privacyverklaring van Ik ga in
bezwaar.nl.


9. Intellectueel eigendom en licentie
9.1.De Inhoud van het Portaal wordt beschermd door auteurs- en/of andere intellectueleeigendomswetten. Deze rechten berusten bij Ik ga in bezwaar.nl. Het is niet toegestaan
enig onderdeel van deze App te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Ik ga in bezwaar.nl.
9.2.Je begrijpt dat Ik ga in bezwaar.nl het Portaal bezit of licentieert. Je mag het Portaal niet wijzigen, publiceren, verzenden, reproduceren, deelnemen aan de overdracht of verkoop
van, afgeleide werken maken op basis van of anderszins gebruikmaken van het Portaal.
9.3.Ik ga in bezwaar.nl verleent hierbij aan jou een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om het Portaal te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.


10. Verantwoordelijkheden
10.1. Alle via het Portaal publiekelijk gepubliceerde of privé verzonden informatie of Inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie die informatie of Inhoud
afkomstig is. Je benadert alle informatie en Inhoud op eigen risico.
10.2. Het Portaal kan links of koppelingen bevatten naar websites of App van derden die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Ik ga in bezwaar.nl. Wanneer je websites
van derden benadert of Apps van derden gebruikt, accepteer je dat daar risico’s aan verbonden zijn. We raden je aan op te letten wanneer je het Portaal verlaat en de algemene
voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website of App van derden die je bezoekt of gebruikt.
10.3. Ik ga in bezwaar.nl heeft geen controle over de inhoud, de nauwkeurigheid, het privacybeleid, de praktijken van of meningen verkondigd op websites van derden.
Bovendien kan en zal Ik ga in bezwaar.nl de inhoud van sites of App van derden niet controleren, verifiëren, censureren of bewerken.


11. Beperking van aansprakelijkheid
11.1. Ik ga in bezwaar.nl spant zich in om het Portaal aan jou ter beschikking te stellen. Ik ga in bezwaar.nl biedt constante aandacht en zorg aan het Portaal, maar kan niet garanderen
dat het Portaal foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren.
11.2. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving beperkt of sluit Ik ga in bezwaar.nl zijn aansprakelijkheid uit voor:
a. uw gebruik van het Portaal, inclusief eventuele downtime of perioden van onbeschikbaarheid;
b. enige indirecte, gevolg- of speciale schade.
11.3. Ik ga in bezwaar.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van jou, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of mogelijk gebruik van het Portaal, tenzij de
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Ik ga in bezwaar.nl.
11.4. Als Ik ga in bezwaar.nl aansprakelijkheid is voor de door jou geleden schade, ga je er voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving mee akkoord dat:
a. je redelijke maatregelen zult nemen om de geleden schade te beperken; en
b. de aansprakelijkheid van Ik ga in bezwaar.nl beperkt zal zijn tot de schade die een voorzienbaar en direct gevolg was van zijn gedrag.
11.5. Het Portaal kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. Ik ga in bezwaar.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze
externe internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ik ga in bezwaar.nl is niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens op deze externe
internetpagina’s.


12. Beëindiging en deactiveren App
12.1. Ik ga in bezwaar.nl mag het gebruik van het Portaal op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze Voorwaarden aan jou zijn verleend,
beëindigd.
12.2. Je kan het gebruik van het Portaal zelf beëindigen door een verzoek tot beeindiging te sturen naar info@ikgainbezwaar.nl.


13. Overige bepalingen
13.1. Deze Voorwaarden bevatten de volledige afspraken en overeenkomst tussen jou en Ik ga in bezwaar.nl, en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten tussen partijen.
13.2. Deze Voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door:
a. de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen; of
b. gedrags- of handelswijze tussen partijen.
13.3. Het door ons nalaten te reageren op een overtreding door jou of anderen, houdt geen verklaring van afstand in van het recht om op volgende of vergelijkbare overtredingen te
reageren.
13.4. Mochten specifieke bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met dwingend recht of om andere redenen nietig of niet effectief zijn, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.
13.5. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met het Portaal en/of deze Voorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ik ga in bezwaar.nl.
13.6. In afwijking van artikel 13.5. van deze Voorwaarden kunnen partijen kiezen voor een andere vorm van geschillenbeslechting.


14. Inwerkingtreding
14.1. Deze Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2022.