Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Ik ga in bezwaar.nl is een initiatief van For Us Juridisch advies & Rechtsbijstand, gevestigd
te Hoofddorp en ingeschreven onder nummer 82870942 in het Handelsregister. Deze
voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige
overeenkomsten, aanbiedingen, of enig andere op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen
For Us Juridisch advies & Rechtsbijstand en een opdrachtgever, verder te noemen: cliënt.
1.1 De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 For Us Juridisch advies & Rechtsbijstand heeft tot doel het verlenen van rechtsbijstand in
Wahv-zaken (verkeersboetes) en naheffingsaanslagen (parkeerboetes).
1.3 Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt zijn zowel de
opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan For Us
Juridisch advies & Rechtsbijstand volgens de overeenkomst.
1.4 Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar ‘Ik ga in bezwaar.nl’, wordt formeel
steeds For Us Juridisch advies & Rechtsbijstand bedoeld, ingeschreven onder het hiervoor
vermelde nummer.

Uitvoering
2. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis aan de zijde van Ik ga in
bezwaar.nl en niet tot een resultaatsverbintenis.
2.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze afwijkingen
uitdrukkelijk alsmede schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Cliënt kan geen
rechten ontlenen aan voornoemde afwijkingen waar het toekomstige overeenkomsten tussen
Ik ga in bezwaar.nl en cliënt betreft.
2.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2.3 Door de cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door Ik ga in bezwaar.nl
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Ik ga in bezwaar.nl deze algemene voorwaarden
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.4 Ik ga in bezwaar.nl bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan
haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat Ik ga in
bezwaar.nl vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.
2.5 Ik ga in bezwaar.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt
door de door hem ingeschakelde derden. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen
in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door
Ik ga in bezwaar.nl bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld.
2.6 Ik ga in bezwaar.nl is pas eerst in verzuim, na overschrijding van een bindende
overeengekomen termijn, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn is
gegund om alsnog na te komen.
2.7 Bij acceptatie van de voorwaarden machtigt cliënt Ik ga in bezwaar.nl uitdrukkelijk om ten
behoeve van verkeersboetes en/of parkeerboetes stukken op te vragen, onder de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) of de Algemene wet bestuursrecht (Awb), alsmede om een
inzageverzoek in te dienen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) of een kennisnemingsverzoek uit hoofde van de Wet politiegegevens (Wpg).
2.8 Ik ga in bezwaar.nl is niet verplicht noch gehouden om op (hoor)zittingen van
bestuursorganen of gerechtelijke instanties te verschijnen.
2.9 Cliënt draagt zorg voor tijdige indiening van de boete. Deze termijn dient zodanig te zijn
dat Ik ga in bezwaar.nl voldoende ruimte heeft om rechtsmiddelen aan te wenden. In het
geval cliënt de boete acht dagen voor het verstrijken van de bezwaar- of beroepstermijn
indient, kan Ik ga in bezwaar.nl niet garanderen dat de boete in behandeling wordt genomen.
Cliënt vrijwaart Ik ga in bezwaar.nl volledig van aansprakelijkheid voor het niet aanwenden
van een rechtsmiddel, indien de termijn om bezwaar of beroep in te stellen minder dan acht
dagen bedraagt.
2.10 Cliënt draagt zorg voor het tijdig stellen van zekerheid (het tijdig betalen van de boete).
Indien cliënt zijn verplichting om tijdig zekerheid te stellen verzaakt, en het beroep bij de
kantonrechter of het hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden om die reden nietontvankelijk
wordt verklaard, is cliënt een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de dan
toe gemaakte uren of de (maximale) vergoeding die verschuldigd zou zijn op grond van het
Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp). Het uurtarief van Ik ga in bezwaar.nl bedraagt
€150,00 ex. btw p/uur. Indien opdrachtgever/cliënt het alsdan gefactureerde niet binnen
zeven werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Aansprakelijkheid en reclame
3. Elke aansprakelijkheid van Ik ga in bezwaar.nl voor schade bij de cliënt is beperkt tot
vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van cliënt overschrijdt nooit het bedrag
van de boete of naheffingsaanslag, zonder verhogingen maar inclusief eventuele
administratiekosten.
3.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval
van alle aanspraken, binnen vijftien dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van
het gebrek schriftelijk aan Ik ga in bezwaar.nl te worden medegedeeld. Reclames schorten
de betalingsverplichting van cliënt niet op.
3.2. Ik ga in bezwaar.nl is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een
bezwaarschrift of ander processtuk als gevolg van fouten door postinstanties of faxinstanties.
3.3 Verstrekte opdrachten worden door Ik ga in bezwaar.nl uitsluitend uitgevoerd ten
behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, geen
rechten ontlenen en de opdrachtgever/cliënt vrijwaart Ik ga in bezwaar.nl tegen aanspraken
van derden dienaangaande.

Opdracht
4. Een opdracht wordt eerst geacht door Ik ga in bezwaar.nl te zijn aanvaard nadat de
opdrachtovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
4.1 Het indienen van een verkeersboete of parkeerboete leidt niet automatisch tot het in
behandeling nemen daarvan. Ik ga in bezwaar.nl beoordeelt of een rechtsmiddel, waaronder
bezwaar, administratief beroep, kantonberoep of hoger beroep zinvol is. Ik ga in bezwaar.nl
heeft de vrijheid om te bepalen dat een rechtsgang c.q. procedure, alles overwegende, niet
zinvol is.

Honorarium verkeersboete (no-cure-no-pay)
5. De declaratie van Ik ga in bezwaar.nl bestaat uit honorarium. Het honorarium bij een
ingediende verkeersboete en/of parkeerboete, is gelijk aan het bedrag van de
(proceskosten)vergoedingen krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp) en/of
de krachtens par. 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verbeurde
dwangsommen bij niet-tijdig beslissen. Het honorarium bestaat, voor zover van toepassing,
eveneens uit een (mogelijke) schadevergoeding (van welke grondslag dan ook), alsmede
wettelijke rente.
5.1 De declaratie van Ik ga in bezwaar.nl voor een procedure uit hoofde van de Wob, de Wbp
en de Wpg is – eveneens – gelijk aan het bedrag van de (proceskosten)vergoedingen
krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp) en/of de krachtens par. 4.1.3.2. van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen.
5.2. Cliënt is dus per saldo niets verschuldigd, in zoverre dat cliënt de onder 5 en 5.1
bedoelde vergoedingen dient af te staan aan Ik ga in bezwaar.nl. Indien geen sprake is van
een proceskostenvergoeding of dwangsom bij niet-tijdig beslissen, dan is cliënt niets aan Ik
ga in bezwaar.nl verschuldigd (no-cure-no-pay).
5.3 Cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan Ik ga in bezwaar.nl om alle vorderingen die zij
op cliënt heeft, te verrekenen met eventuele vorderingen die cliënt heeft op Ik ga in
bezwaar.nl. Het is cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan om eventuele vorderingen op Ik ga in
bezwaar.nl te verrekenen met welke vordering ook van Ik ga in bezwaar.nl op cliënt.
5.4 Ik ga in bezwaar.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten
ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding of een dwangsom bij niettijdig
beslissen uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Cliënt verplicht zich ertoe
medewerking te verlenen.
5.5 Opdrachtgever/cliënt cedeert alle vergoedingen voortvloeiend uit de opdracht,
waaronder een dwangsom wegens niet-tijdig beslissen en een proceskostenvergoeding, aan
Ik ga in bezwaar.nl.

Betalingen en tussentijdse staking
6. Indien honorarium in de zin van paragraaf 5 wordt vastgesteld, wordt deze op het
rekeningnummer van For Us Juridisch advies & Rechtsbijstand gestort. Indien honorarium in
de zin van paragraaf 5 (onverhoopt) op rekeningnummer van cliënt wordt gestort, verplicht
cliënt het honorarium binnen zeven dagen daarna aan Ik ga in bezwaar.nl te voldoen. Bij
gebreke daarvan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.1. De aard van de opdracht brengt met zich mee dat de overeenkomst niet tussentijds kan
worden gestaakt of ingetrokken. In dat geval heeft Ik ga in bezwaar.nl immers
(proces)handelingen verricht zonder uitzicht op honorarium. Voor zover cliënt de opdracht
(een verkeersboete, parkeerboete, procedure op grond van de Wob, Wbp en/of Wpg)
(tussentijds) staakt c.q. intrekt, is cliënt een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de dan
toe gemaakte uren of de (maximale) vergoeding die op grond van het Besluit proceskosten
bestuursrecht (Bbp) verschuldigd zou zijn. Het uurtarief van Ik ga in bezwaar.nl bedraagt in
dat geval €150,00 ex. btw p/uur. Indien opdrachtgever/cliënt het alsdan gefactureerde niet
binnen zeven werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Rente en incassokosten
7. Indien cliënt de in de voorwaarden genoemde termijnen niet nakomt, verplichtingen als
bedoeld paragraaf 5 niet nakomt, dan wel een factuur niet binnen de termijn voldoet, is cliënt
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien incassomaatregelen noodzakelijk
bleken om cliënt tot betaling te doen overgaan. De incassokosten bedragen 15% van
hetgeen verschuldigd is met een minimum van EUR 40,00.

Zelf schrijven processtukken
8. Het is cliënt niet toegestaan (eerst) zelf processtukken in te dienen, waaronder bezwaar- of
beroepschriften. Indien cliënt (eerst) zelf bezwaar of beroep indient of heeft ingediend, kan
cliënt gehouden zijn de gemaakte uren van Ik ga in bezwaar.nl te vergoeden. Dat is
uitsluitend het geval indien Ik ga in bezwaar.nl de gevraagde proceskosten op grond van het
Besluit proceskosten bestuursrecht niet bij het bestuursorgaan kan verhalen of het
processtuk van cliënt een nadelige invloed heeft op de uitkomst van de procedure. In dat
geval is cliënt gehouden om de gemaakte uren te vergoeden. Het uurtarief bedraagt €150,00
ex. btw.
8.1 Het is cliënt, zonder voorafgaand overleg, niet toegestaan om zelfstandig met het
bestuursorgaan te communiceren (hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk of per e-mail). Dit kan
de procesvoering verstoren en is niet in het belang van cliënt. Cliënt dient met Ik ga in
bezwaar.nl te overleggen alvorens processtukken in te dienen. Indien cliënt reeds
processtukken heeft ingediend, informeert cliënt Ik ga in bezwaar.nl hierover tijdig.

Meerdere machtigingen afgeven
9. Het is cliënt niet toegestaan voor dezelfde opdracht een machtiging af te geven aan een
andere (commerciële) organisatie of jurist. Cliënt kan dus niet voor dezelfde verkeersboete of
naheffingsaanslag – naast Ik ga in bezwaar.nl – een andere organisatie of jurist machtigen.
Cliënt verklaart middels acceptatie van de algemene voorwaarden geen andere jurist of
organisatie te hebben ingeschakeld, anders dan Ik ga in bezwaar.nl. Indien cliënt naast Ik ga
in bezwaar.nl een andere organisatie of jurist heeft ingeschakeld of inschakelt, zal cliënt de
opdracht c.q. machtiging bij die andere organisatie of jurist intrekken. Indien de cliënt de
opdracht bij andere organisatie of jurist handhaaft, zal Ik ga in bezwaar.nl zich terugtrekken
als gemachtigde. In dat geval is cliënt gehouden de tot dan toe gemaakte uren of de
(maximale) vergoeding op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp), te
vergoeden.

Gegevensverstrekking
10. Cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Ik ga in bezwaar.nl aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ik ga in bezwaar.nl
worden verstrekt (daaronder wordt eveneens begrepen: het invullen en opsturen van een
volmacht). Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet (tijdig) aan
Ik ga in bezwaar.nl zijn verstrekt, heeft Ik ga in bezwaar.nl het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en is cliënt Ik ga in bezwaar.nl een vergoeding verschuldigd
voor de verrichte werkzaamheden. De vergoeding is gelijk aan de dan toe gemaakte uren of
de (maximale) vergoeding op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp).

Intellectueel eigendom
11. Ik ga in bezwaar.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt is, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ik ga in bezwaar.nl niet gerechtigd tot het (in
geanonimiseerde vorm) vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van
rapporten, presentaties, adviezen, materialen, processtukken, blogs e.d. die cliënt als gevolg
van de opdracht heeft ontvangen.

Rechtskeuze
12. Op de rechtsverhouding tussen Ik ga in bezwaar.nl en opdrachtgever/cliënt is Nederlands
recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.1. Indien een gang naar de rechter onvermijdelijk blijkt, zal dat geschil bij uitsluiting
worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland.